JELLING SPORTSRIDEKLUBS VEDTÆGTER

§ 1

Klubbens navn er: Jelling Sportsrideklub. Forkortet: JSR. Klubbens hjemsted er: Vejle Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten både som idrætsgren og som aktivitet i fritidslivet samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle ryttere – børn såvel som voksne – bære godkendt ridehjelm under ridningen. Der kan dog opnås fritagelse for dette krav, hvis der er en lægelig årsag til, at man ikke kan bære (generes af) ridehjelm.

Der er rygeforbud i rytterstuen og i staldene. Se rygereglerne.

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4

I rideklubben kan optages enhver person, som anerkender klubbens formål. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 18 år. Medlemskabet er helårligt og følger kalenderåret. Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. oktober.

§ 4A

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det i § 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning - og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer - afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Medlemskontingentet opkræves halvårligt forud og er forfaldent til betaling 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages påny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår en halvdel af bestyrelsen hvert år. Bestyrelsen skal konstituere sig således, at formand og næstformand har forskudt valgperiode. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer for et år ad gangen. I tilfælde af frafald af et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er ubesatte, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

- Ejere og forpagtere af det ridecenter, hvor klubben holder til, kan, såfremt der består et lejeforhold mellem vedkommende og klubben, ikke vælges til klubbens bestyrelse.

Hvis ridecentret ejes af en juridisk person, f.eks. en forening, et selskab eller en institution, gælder det samme for enhver, der som medlem af pågældendes bestyrelse, ledelse, direktion eller forretningsudvalg eller som hovedaktionær/-anpartshaver deri har en afgørende indflydelse. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed konsulteres.

Bestyrelsen må på intet tidspunkt bestå af et flertal af personer, der har særlig interesse i en juridisk person som beskrevet ovenfor. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed konsulteres.

Ej heller kan en ægtefælle eller samlever til en person, der er omfattet af foranstående bestemmelser, vælges til bestyrelsen. Det er muligt at vælge 1 ridelærer  til bestyrelsen, dog kan ridelæreren ikke deltage i punkter på bestyrelsesmøder der omfatter ansættelser, løn eller andre forhold vedrørende ridelærere.

§ 8A

Bestyrelsen nedsætter efter eget skøn det nødvendige antal primærudvalg. Hvert udvalg består af mindst 3 personer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand for hvert udvalg.

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men iøvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalgene

4. Eventuelt.

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutnig kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand + kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Kasserer kan disponere alene over indestående i pengeinstitutter og på postgirokonti.

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kan indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned i Jelling Kommune. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forsalg

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt.

§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 10.


Således vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2009. Sidste ændringer: februar 2009 (og 1997) , februar 2013 og marts 2014